ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ЛОВЕЧ

 ОБЯВЯВА

Със заповед №255/12.01.2018 г. на директора на ОУ “Васил Левски“ -град Ловеч е насрочен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на част от имот - публична общинска собственост – общо 1 кв.м. за поставяне на 1/един/ брой кафе машина в ОУ “Васил Левски“ – гр. Ловеч, находящ се в  учебна сграда с идентификатор 43952.513.1154.5, със застроена площ от 1546 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.513.1154 по КККР на гр. Ловеч, актуван с Акт за публична общинска собственост № 53279 от 31.01.2012 година. Търгът ще се проведе на 12.02.2018 г. от 14:00 ч. в кабинета на директора в сградата на ОУ “Васил Левски“ - Ловеч.

Виж обявата