ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за 2023/ 2024 учебна година

1. Група за занимания по интереси „Знам, уча, мога“
През учебната 2023-2024 година ще продължи развиването и използването на детското любопитство към света и знанието чрез разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната среда за постигане на по-добри резултати в учебните часове и да се даде възможност за стимулиране на връзката между ученици и преподавател. Чрез заниманията по интереси се цели повишаване на успеваемостта и даване на възможност за личностна изява на четвъртокласниците.
Учениците чрез преживяване и емоционално съпреживяване ще придобиват знания и умения в часовете по български език и литература, човекът и природата, човекът и обществото, математика. Използването на различни методи и средства в обучението ще помогне на учениците в процеса на усвояване на света чрез прилагане на конкретен опит – учене с опита „тук и сега“; ситуационни методи, свързани със стимулиране оригиналността на мисленето, създаване на електронни книги, осъществяване на междупредметни връзки, проектна работа, мултимедийни презентации, ролеви игри, виртуални пътешествия и разнообразни творчески и изследователски задачи. Използването на образователни софтуери MozaBook, Дигитална раница, Paint, PowerPoint, LearningApps, BookCreator (образователен инструмент, подпомагащ писането, четенето и изграждането на дигитални компетентности у учениците), Elements 4D (MergeCube), Anatomy 4D, Animal 4D (инструменти за създаване на добавена реалност), Wordwall3, ScreenMirror и други Google инструменти щe допринeсe за интереса, подготовката и работата в учебните часове, заниманията по интереси и извънкласната дейност в училище. Постерните сесии, презентациите, изложбите и откритите практики пред учители и родители ще развият познавателната активност и устойчивото внимание на учениците.

 

2. „Забавна математика“

3. "Виртуален екскурзовод"

4. "Дизайн откриватели"

С помощта на съвременните образователни ресурси часовете в групата „ Дизайн откриватели“ се превръщат в активна работеща среда.
Основната цел е така да се организира свободното време на учениците, че да реализира потребностите им от творческите изяви, да разгъне интересите, мислите и въображението им, да подпомогне усвояването на знания, умения и компетентности по различните учебни предмети. Планираните теми и дейности целят да се създаде широка палитра от възможности, които да провокират детския интерес.
Очаквани резултати
Всички ученици:
• Да участват с желание в заниманията по интереси;
• Да стават по- уверени в постиженията си;
• Да разширяват компетентностите си за работа в групи;
• Да развиват позитивни нагласи към училището;
• Да реализират собствените си идеи;
• Да успяват всички в и чрез екипността;
• Да се гордеят с постиженията си.
За реализиране на целите и очакваните резултати се използват STEM модулът и екипните задачи от платформата Dynamic Classroom
Ръководител на групата: Нина Тодорова- Михайлова

 

5. "Бързи, смели, сръчни"

Цели:
- Развиване на физическата дееспособност на децата.
- Формиране на качествата: бързина, ловкост, точност, прицизност, съобразителност и смелост.
- Умения за отборни и състезателни игри.
- Възпитаване в чувство на отговорност, сплотеност и взаимопомощ.
- Укрепване на здравето.
Очаквани резултати:
- Придобиване на знания и умения за действия в спортно-подготвителни игри.
- Да умеят да прилагат и изпълняват прецизно и бързо действията в спортно – подготвителните игри.
- Работа в екип. Постигане на личен успех и успех чрез партньорство (взаимодействие) в отбор.
- Да умеят да презентират придобитите знания и умения пред публика
В часовете по Занимания по интереси – Клуб „Бързи, смели, сръчни“ основната ни цел е подобряване физическата активност и двигателните качества на учениците, грижа за здравето им чрез спортни, щафетни, състезателни и развлекателни игри. Формиране на мотивация и траен интерес за необходимостта от заниманията със спорт. Игрите спомагат за възпитание на положителните личностни качества – нравствени, волеви, работа в екип и чувство за отговорност и взаимопомощ. Разучаваме нови и затвърждаваме стари игри и любими дейности на децата.

6. "Виртуален пътешественик в английския език"

Ръководител Елисавета Славкова
Едно вълнуващо пътешествие сред забележителностите на Ловеч и България с 14 ученика от шести клас. В клуба за занимания по интереси през учебната 2023 – 2024 година учениците ще подобрят своите знания и умения по английски език, както в областта на дигиталните технологии, така и в използването на езика на практическо ниво. Чрез различни изследователски задачи децата ще се научат да правят успешно проучвания и да използват различни източници на информация като географски карти, снимки, картини, филми и музикални клипове. Чрез работа по групи и в екип ще развият своите умения за креативно мислене в действие, вземане на решения и общуване на английски език, а чрез проектно базирани дейности ще имат възможност да вложат лично творчество и да използват силните си страни в различни области – изобразително изкуство, технологии, презентиране пред публика. Учениците ще се запознаят с приложенията Kahoot, Domino maker, Collage maker, Paint.
В рамките на часовете за занимания по интереси ще изготвим туристически брошури на английски език и карти със забележителностите на град Ловеч и известни забележителности в България, речник с туристическа лексика и филмче за Ловеч. Ще проведем уроци по екскурзоводство на открито в центъра на града.

7. Приложна математика"

8. "Аз съм дигитално грамотен"

9. "Фолклорно царство"

 

Групи за занимания по интереси за 2022/ 2023 учебна година

1. В света на математиката

Групата за занимания по интереси – „В света на математиката“, през учебната 2022-2023 година, включваше 20 ученика от пети клас. В групата учениците идваха и работеха с желание и стимул. Решаваха задачи самостоятелно и на групи. Състезаваха се за бързина и вярно решение. Решаваха и задачи за олимпиади и състезания по математика и част от учениците, заемаха призови места в състезания по математика. Отбелязаха и световният ден на математиката, с математически игри и логически задачи. Учениците направиха макети на геометрични тела, презентации за куб и паралелепипед. За учениците, математиката бе забавна и интересна.

Галерия

2. В чудния свят на математиката

3. Дизайн откриватели

Клуб за занимания по интереси „Дизай откриватели“
Истинско предизвикателство за учениците от 1 "а" клас и за техния класен ръководител - г- жа Нина Тодорова бяха проведените часове в Клуба за занимания по интереси "Дизайн откриватели". В продължение на няколко мисии, малките ученици с голям интерес и нетърпение "влязоха в обувките" на архитекта, космонавта, откривателя, еколога, пътешественика, метеоролога, дизайнера. Чрез игра, интересни експерименти и реализиране на собствени проекти, първокласниците научиха колко е необятен Космосът, колко е предизвикателен Северният полюс и колко са важни професии като архитект, метеоролог и еколог. В края на всяка мисия учениците получаваха диплома, а своите умения и вече натрупан опит споделиха със свои съученици, родители и гости.
Всички очакваме с нетърпение новите предизвикателства, които ще срещнат по пътя си вече порасналите второкласници!

 Галерия

4. Дизайн шампиони

Група за занимания по интереси „Дизайн шампиони“
В групата за занимания по интереси „Дизайн шампиони“ са включени 22 ученици от 3. „в“ клас през 2022-2023 учебна година. В рамките на 70 часа от октомври до юни децата изпълниха седем различни мисии, в които се запознаха с професиите на архитекта, космонавта, откривателя, пътешественика, еколога, метеоролога и автомобилния дизайнер. Учениците подготвиха и представиха своите крайни продукти след всяка мисия като публична изява – пред първокласници, на интерактивното табло в училището, с изложба, с видео в групата на родителите, с публикации в училищната страница във Facebook, чрез иновативен урок за споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“. Беше използвана образователна програма за проектно-базирано обучение и дизайн мислене на Red Paper Plane @rpplane. Работата бе насочена към развиването и използването на детското любопитство към света и знанието чрез разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната среда за постигане на по-добри резултати в часовете за занимания по интереси и в учебните часове. Чрез заниманията се даде възможност за стимулиране на връзката между ученици, преподавател и родители. В клуба се работеше за развиване и превръщане в навик на ключови житейски умения (или “уменията на 21-ви век”) — решаване на проблеми, креативност, работа в екип, общуване, любопитство, инициативност, упорство, лидерство, адаптивност, увереност в способностите, дигитални компетентности.

Галерия

5. Бързи, смели, сръчни

Група за занимания по интереси “Бързи, смели, сръчни“
В групата участват 17 ученици от четирите паралелки на втори клас с ръководители Ирена Кръстева и Мая Димитрова. Тренировките с децата започнаха от месец октомври и заниманията продължиха до началото на месец юни. Последователно се разучиха и петте подвижни игри, които се изпълняват в състезанието „Бързи, смели, сръчни“. Всички деца с желание посещаваха тренировките, но само най-подготвените - 12 участваха в самото състезание за второкласници, което е част от детския празник „Пламъчета сини“, посветен на празника на града. Отборът ни спечели първо място и златни медали на състезанието, което всъщност беше и представителна изява на групата.

Галерия

6. Клуб баскетбол

Занимания по интереси група „Баскетбол“
Групата по интереси „Баскетбол“, с ръководител Анелия Илиева, беше сформирана в началото на учебната година и работи по изготвено разпределение. Всички ученици посещаваха редовно часовете и активно участваха за усъвършенстване на техническата и тактическата игра.
През годината отборите от момичета и момчета участваха в Общинските състезания, където момчетата се класираха втори, а момичетата продължиха до Зонално първенство и се класираха на трето място.
Като преставителна изява отборите изиграха демонстративни мачове на спортния празник на училището, където показаха добра техника и отлична подготовка.
Участвахме и в общинското първенство по Стрийтбол, където нашите отбори се окичиха със златни и сребърни медали за момичета и момчета.

7. И аз съм част от историята на моето училище

 Група за занимания по интереси „И Аз съм част от историята на моето училище…“
Ръководител: старши учител по математика и ИТ - Даниела Цочева
Групата работи и изготви дигитална летописна книга за учебната 2022/2023 година „И Аз съм част от историята на моето училище…“ за ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч в приложението Power point. Събра снимков материал, обработи и го съхрани. Написа и набра информация в MS Word за следните раздели: раздел І „Учители и ученици“, раздел ІІ „Празници и традиции в училище“, раздел ІІІ „Призови места в олимпиади, конкурси, състезания“, раздел ІV „Работа по проекти“, в раздел V "Иновативно училище", раздел VІ „Добри практики“, фотоалбум на завършващите ученици в VІІ клас.
Цялостно оформяне на дигиталната летописна книга и представянето ú ще бъде направено в началото на следващата учебна година по паралелки.
Децата работиха с желание и с нетърпение очакват да представят презентацията и да видят оценката на труда им от техните съучениците.
Ето и работещи ученици, в един учебен час…

Галерия