ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Документи

Прикачени документи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на отпадането от училище
Годишен план за учебната 2021/2022 година
Правилник за дейността
МТБ
Стратегия за развитие на иновативно училище
Дневен работен график за учебната 2021/2022 година
Заявление за отсъствие поради участие в други дейности
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни
Заявление за отсъствие на ученик до три дни
План за квалификационната дейност
Учебни планове
План за работа в условията на COVID-19
Стратегия за развитие
Етичен кодекс
план-програма БДП
Целева помощ за семейства на деца до 14-год. възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители