ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Документи

Прикачени документи

план-програма БДП
Правилник за дейността
Етичен кодекс
Стратегия за развитие
План за работа в условията на COVID-19
Учебни планове
Годишен план за учебната 2020/2021 година
План за квалификационната дейност
Целева помощ за семейства на деца до 14-год. възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни
Заявление за отсъствие на ученик до три дни
Заявление за отсъствие поради участие в други дейности
Дневен работен график за учебната 2020/2021 година
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Стратегия за развитие на иновативно училище
Програма за превенция на отпадането от училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители