ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Документи

Прикачени документи

Заявление за отсъствие на ученик до 15 дни
Годишен план за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на иновативно училище и план за работа
план-програма БДП
МТБ
План за квалификационната дейност
Правилник за дейността
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Васил Левски"
Стратегия за развитие
Учебни планове учебна 2023/2024 година
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за 2022/2023 учебна година
Програма за превенция на отпадането от училище
Заявление за отсъствие поради участие в други дейности
План за работа в условията на COVID-19
Целева помощ за семейства на деца до 14-год. възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители