ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Образование за утрешния ден

ОУ "Васил Левски" започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

  1. Ключови дигитални умени – ръководител: Росица Маринова - гл. учител

    Дейността на клуб Ключови дигитални умения

    2. Ключови дигитални базови умения – ръководител: Юлия Маринова - ръководител направление "ИКТ"

    Дейността на клуб Ключови дигитални базови умения