ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Документи

Прикачени документи

Информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на отпадането от училище
Стратегия за развитие на иновативно училище
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Дневен работен график за учебната 2020/2021 година
Заявление за отсъствие поради участие в други дейности
Заявление за отсъствие на ученик до три дни
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни
Целева помощ за семейства на деца до 14-год. възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
План за квалификационната дейност
Годишен план за учебната 2020/2021 година
Учебни планове
Правилник за дейността
План за работа в условията на COVID-19
Стратегия за развитие