ОУ Васил Левски
Основно училище в град Ловеч

Документи

Прикачени документи

Заявление за отсъствие поради участие в други дейности
Информация за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на отпадането от училище
Дневен работен график за учебната 2019/2020 година
Годишен план за учебната 2019/2020 година
Правилник за дейността
План квалификация
Стратегия за развитие
Стратегия за развитие на иновативно училище
Учебни планове
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
Заявление за отсъствие на ученик до три дни
Заявление за отсъствие на ученик до седем дни